475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Domovní a provozní řád

o užívání a udržování domu, bytů a společných částí domu
v ulici Janáčkova 299, Krásné Březno

Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byl dům, bytové jednotky a nebytové prostory
řádně užívány, byly udržovány na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jejich poškozování
a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto řádem vyhlášených je možno předcházet
škodám, zajistit bezpečnost při užívání, a snižovat náklady při jejich údržbě a opravách.
Majitel objektu Spirála, Ústecký kraj z.s. se usnesl vydat tento obecně závazný domovní a
provozní řád o užívání a udržování domu, bytů a nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví
organizace.

Čl. 1
Základní ustanovení
1.1 Dům a jeho společné části, bytové a nebytové prostory, které jsou ve vlastnictví
organizace Spirála, Ústecký kraj z.s. (dále jen majitel objektu), musí být užívány a udržovány
tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a znehodnocování.


Čl. 2
Působnost domovního řádu
2.1 Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají bytové
jednotky a společné prostory v domě Janáčkova…, Krásné Březno, tj. pro nájemníky a členy
jejich domácností.
2.2 Za členy své domácnosti a návštěvníky bytových jednotek zodpovídá vždy nájemník
bytové jednotky se kterým byla sepsána platná nájemní smlouva o užívání bytu.


Čl. 3
Základní pojmy
3.1 Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního
úřadu určeny k bydlení.
3.2 Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména
základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kotelny,
komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to
i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství
domu (např. oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.


Čl. 4
Povinnosti uživatelů
4.1 Uživatel bytové jednotky, členi domácnosti či návštěvníci jsou povinni užívat prostory
řádně a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu a dbát, aby v
domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv.
4.2 Uživatel nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě.

4.3 Uživatel je povinen umožnit majiteli objektu nebo jeho pověřenému zástupci, aby provedl
prohlídku prostor a jeho zařízení ve vhodné, předem sjednané době za účelem instalace a
údržby zařízení na měření tepla a vody, odečtu naměřených hodnot a pokud to nezbytně
vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních prostor.

4.4 Uživatel je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo
s ním bydlí, případně další osoby, jimž umožnil vstup do domu. Za nezletilou osobu
zodpovídá její zákonný zástupce. Nestane-li se tak, má majitel objektu právo po předchozím
upozornění uživatele, závady a poškození odstranit a požadovat od uživatele náhradu.

4.5 Uživatel je povinen oznámit majiteli objektu svůj záměr, při kterém by omezil nebo jiným
způsobem znemožnil výkon práv ostatních uživatelů v domě, například stěhování, přepravu
nebezpečného nebo nadměrného předmětu, přestavbu nebo úpravu jednotky, při které by
způsobil hluk, prach apod., mimořádnou společenskou akci ve své jednotce apod. Je povinen
ve své činnosti postupovat v souladu s pokyny majitele objektu tak, aby nedošlo ke škodě na
majetku nebo na zdraví ostatních uživatelů v domě.

4.6 Pokud má uživatel na základě svého přání a potřeby sepsánu s majitelem objektu smlouvu
o poskytování sociální služby, je povinen na základě předem sjednaného termínu umožnit
vstup do bytové jednotky sociálnímu pracovníkovi.


Čl. 5
Užívání společných prostor a zařízení domu
5.1 Společných prostor a zařízení domu se užívá k účelům odpovídajícím jejich povaze a
určení. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory se udržují volné, není přípustné do
nich umísťovat nábytek nebo odkládat předměty omezující jejich užívání nebo bezpečný
průchod.

5.2 K hlavním uzávěrům vody, kanalizačním čistícím otvorům, k hlavním uzávěrům topení a
jiným podobným zařízením, požárním a bezpečnostním únikovým cestám apod. pokud jsou
ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup.

5.3 V případě uzavření domovních uzávěrů vody, topení apod., musí majitel objektu zajistit,
aby jejich uzavření a jejich opětné otevření bylo uživatelům včas oznámeno.

5.4 Jakékoliv opravy a zásahy do elektrických rozvodů, jakož i připojování
předimenzovaných spotřebičů, různá provizorní vedení apod. není dovoleno.
5.5 Je zakázáno využívat společné prostory domu k provádění hlučných, zapáchajících a
znečišťujících aktivit.

5.6 Kouření a užívání otevřeného ohně ve společných prostorách domu je přísně zakázáno.

5.7 Vstupní dveře do domu je nutno používat s maximální opatrností a dbát na jejich zavírání
po každém průchodu, aby bylo zamezeno vstupu cizích osob do prostor domu. Úplné uzavření
je každý uživatel povinen zkontrolovat ihned po jejich použití.

5.8 Je přísně zakázáno otevírat dveře jiným než běžným způsobem, t.j. otevírání pomocí
kliky.

5.9 V případě stěhování, průchodu s předměty nadměrných velikostí a podobných aktivitách
je povinnost zajistit při průchodu dveří asistenci další osoby za účelem ochrany dveřního
systému a zajištění bezpečnosti.


Čl. 6
Udržování čistoty a pořádku v domě
6.1 O čistotu a pořádek ve společných prostorách, na společném pozemku a v okolí domu se
v pravidelných intervalech starají a zajišťují uživatelé bytových jednotek. Uživatelé zajišťují
tyto práce:
▪ zametání a mytí schodů, chodeb,
▪ zametání a mytí vstupních prostor,
▪ čištění a mytí schodišťových oken,
▪ mytí zábradlí,
▪ mytí vchodových a chodbových dveří,
▪ čištění chodníku, odstraňování sněhu a náledí před domem.

6.2 Způsobí-li mimořádné znečištění zjištěná osoba, je povinna neprodleně znečištění
odstranit, jinak bude odstraněno na její náklad.

6.3 Kontejnery na odpadky jsou umístěny před domem. Všichni uživatelé jsou povinni v
těchto místech dodržovat maximální čistotu a způsobené znečištění ihned na své náklady
odstranit. Do kontejnerů je zakázáno umísťovat tekutý odpad (fritovací a jiné oleje), jakýkoliv
odpad živočišného původu většího rozsahu (podstatnou část nebo celé kusy jatečních zvířat
nebo uhynulých domácích zvířat, zbytky z velkokapacitních kuchyní restauračních,
kavárenských, občerstvovacích, zábavních či jiných obdobných činností) nebo obsahující
zápalné, výbušné, nebezpečně hořlavé nebo jedovaté složky.


Čl. 7
Střecha, okna, vyvěšování a vykládání věcí
7.1 Všem uživatelům je zakázáno vystupovat na střechu domu bez souhlasu majitele objektu,
aby nedošlo k poškození povrchu střechy nebo zde umístěných zařízení.

7.2 V období mrazů musí být okna ve společných prostorách domu uzavřena.

7.3 Květiny v oknech musí být zajištěny proti pádu. Při zalévání květin a mytí a údržbě oken
je třeba dbát na to, aby voda, prach a nečistoty nestékaly na fasádu a prostory pod nimi.
Uživatelé jsou povinni dbát na to, aby touto činností nedocházelo k znečištění chodníků a
veřejných prostor pod nimi, aby nedošlo k újmě na zdraví nebo majetku zde procházejících či
sousedících osob.

7.4 Při vyvěšování prádla v oknech je třeba dbát, aby voda nestékala a aby vyvěšené věci
nestínily okna jiných nájemců.

7.5 Z oken v bytech, na chodbách i schodištích je zakázáno klepat koberce a matrace, sypat
odpadky či prach, nebo jiné znečištěné věci.

7.6 Nájemce bytu nesmí bez souhlasu majitele objektu umísťovat na vnější konstrukce např.
na fasádu, střechu apod. jakákoliv zařízení a předměty.

7.7 Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba
předchozího písemného souhlasu majitele objektu. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo
úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší její
vzhled.


Čl. 8
Chov domácího zvířectva
8.1 Chovat nebo držet psy, kočky a jiná domácí zvířata je dovoleno jen pokud tato zvířata,
jejich chov a držení je v souladu s příslušnými právními a hygienickými normami, nepůsobí
hygienické nebo zdravotní závady, neohrožují čistotu a bezpečnost v domě a neobtěžují
ostatní uživatele v domě.
8.2 Chovat jakékoliv zvířectvo ve společných prostorách či přiléhajících částí domu je
zakázáno.
8.3 Všichni uživatelé jsou povinni dbát, aby se předcházelo výskytu hmyzu a parazitů ve
všech prostorách domu a jeho rozšiřování. Výskyt hmyzu je povinen neprodleně oznámit
majiteli objektu k zajištění příslušného zásahu. V tomto případě jsou všichni uživatelé,
kterých se případný dezinfekční nebo desinsekční zásah týká povinni na výzvu majitele
objektu umožnit přístup do jednotky. V opačném případě, je-li nutný opakovaný zásah,
půjdou náklady na marný zásah k jejich tíži.


Čl. 9
Povinnosti při zajištění klidu v domě
9.1 Všichni uživatelé v domě jsou povinni učinit taková opatření a trvale je dodržovat, aby
neobtěžovali sousedy a ostatní uživatele v domě nadměrným hlukem, zápachem, prachem
nebo činností neslučitelnou s klidným soužitím při užívání bytových jednotek.
9.2 Noční klid v domě a všech jeho prostorách je v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin. V
sobotu a v neděli do 8,00 hodin.


Čl. 10
Povinnosti uživatelů ve vztahu k požární ochraně
Všichni uživatelé prostor i jejich návštěvy jsou povinni dodržovat veřejně vyvěšené Požární
poplachové směrnice ve společných prostorách domu, vydané pro dům a dále:

10.1 Dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které
mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.

10.2 Nepoužívat spotřebiče, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému provozu
až do jejího odstranění. Provozovat lze pouze nezávadné spotřebiče.

10.3 Udržovat pořádek ve společných prostorách a jiných místech, ve kterých může dojít ke
vzniku požáru a ke ztížení zásahu požární jednotky. Neskladovat žádný materiál a předměty
tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, vody aj. nebo ztížily
záchranné práce. Udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.

10.4 Zajišťovat řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k
zápalkám a k hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit
následky svého jednání.

10.5 Poskytovat součinnost kontrolním skupinám při preventivních požárních kontrolách.
10.6 Požární kontroly a odstraňování zjištěných závad provádí majitel objektu.

10.7 Zjištěné závady způsobené uživateli ve vztahu k požární ochraně, zvláště nebyly-li
neprodleně odstraněny, jsou hodnoceny jako přestupky – § 78 Zákona o požární ochraně.
Majitel objektu tyto závady odstraní na účet uživatele, který závadu způsobil (nebo jeho člen
domácnosti či návštěvník), přičemž není dotčena povinnost viníka k uhrazení případně
uložené pokuty.


Čl. 11
Závěrečná ustanovení
10.1 Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních
předpisů.
10.2 Ustanovení domovního a provozního řádu se vztahují na nájemníky bytů, uživatele bytů i
osoby pohybující se v domech a prostorách domu.
10.3 Domovní řád je přílohou k nájemní smlouvě


Projekt „Startovací byty pro osoby v tíživé situaci“ Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Janáčkova ulice 299, 400 07 Ústí nad Labem je spolufinancován Evropskou unií.