475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Preventivní programy

Hodina prevence nahradí týdny terapie – využijte naše programy! 472 743 835

Konkrétní aktivity a zaměření programu odpovídá počtu dětí, věku a problematice podle zakázky objednatele (zvládání emocí, vztahy v kolektivu, k autoritám, kamarádství, sebeuplatnění, schopnost sebereflexe a vzájemné podpory a další vybraná témata). 

Programy jsou zpoplatněny smluvní částkou podle struktury témat, počtu hodin, apd. V případě školských zařízení je zařazen do školní výuky nebo do víkendových aktivit škol. 

Doporučený prostor pro realizaci programu: učebna, herna, tělocvična a židle dle počtu dětí a lektorů.

Program pro třídní kolektivy – Dítě – škola – společnost

Program primární prevence negativních sociálních jevů pro žáky speciálních, základních, středních škol a učilišť realizují dva lektoři.  Cílem je, podpořit u dětí vzájemnou komunikaci, sebepoznání, poznání spolužáků … 

Program se zaměřuje na pochopení odlišnosti druhých, na schopnost vymezit se, otevřeně se vyjádřit a zdravě diskutovat a tolerovat názor druhého, ale také na respekt k pravidlům, autoritám i k ostatním. 

Program pro děti a rodiny v péči OSPOD

Program zaměřený na zmírnění dopadů  patologických jevů ve společnosti či rodině na děti či mladistvé. Probíhá formou interaktivních psychosociálních aktivit zaměřených na témata rodiny, role v kolektivu, vztahy, vzory, násilí, komunikace, odlišnosti, sexualita, gender. 

Děti mají možnost nad vybranými tématy diskutovat, získat sebezkušenostní zážitek v bezpečném prostředí a zpětnou vazbu od ostatních účastníků programu, lektorů, sociálních pracovníků, …

Metody práce s účastníky programu

  • sebezkušenostní aktivity simulující konkrétní životní situace
  • alternativní arteterapie a dramaterapie – umožňují dětem alternativní formou získat pohled na sebe sama, podporují fantazii dětí, podporují možnost sebevyjádření
  • nácvik komunikace, vyjádření, uvědomění si schopnosti účinků slov na druhé, podporují schopnost analyzovat prožité…
  • zpětná vazba – děti získávají zprávu o svém jednání od ostatních účastníků, dospělých, lektorů…

Přímý kontakt

Naše centra

Přehled center, která poskytují tyto služby.

No results found.

Napište nám

Na emaily je odpovídáno do 5ti pracovních dní od odeslání. Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.