475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Preventivní programy

Hodina prevence nahradí týdny terapie – využijte naše programy! 472 743 835

Konkrétní aktivity a zaměření programu odpovídá počtu dětí, věku a problematice podle zakázky objednatele (zvládání emocí, vztahy v kolektivu, k autoritám, kamarádství, sebeuplatnění, schopnost sebereflexe a vzájemné podpory a další vybraná témata). 

Programy jsou zpoplatněny smluvní částkou podle struktury témat, počtu hodin, apd. V případě školských zařízení je zařazen do školní výuky nebo do víkendových aktivit škol. 

Doporučený prostor pro realizaci programu: učebna, herna, tělocvična a židle dle počtu dětí a lektorů.

Program pro třídní kolektivy – Dítě – škola – společnost

Program primární prevence negativních sociálních jevů pro žáky speciálních, základních, středních škol a učilišť realizují dva lektoři.  Cílem je, podpořit u dětí vzájemnou komunikaci, sebepoznání, poznání spolužáků … 

Program se zaměřuje na pochopení odlišnosti druhých, na schopnost vymezit se, otevřeně se vyjádřit a zdravě diskutovat a tolerovat názor druhého, ale také na respekt k pravidlům, autoritám i k ostatním. 

Program pro děti a rodiny v péči OSPOD

Program zaměřený na zmírnění dopadů  patologických jevů ve společnosti či rodině na děti či mladistvé. Probíhá formou interaktivních psychosociálních aktivit zaměřených na témata rodiny, role v kolektivu, vztahy, vzory, násilí, komunikace, odlišnosti, sexualita, gender. 

Děti mají možnost nad vybranými tématy diskutovat, získat sebezkušenostní zážitek v bezpečném prostředí a zpětnou vazbu od ostatních účastníků programu, lektorů, sociálních pracovníků, …

Metody práce s účastníky programu

  • sebezkušenostní aktivity simulující konkrétní životní situace
  • alternativní arteterapie a dramaterapie – umožňují dětem alternativní formou získat pohled na sebe sama, podporují fantazii dětí, podporují možnost sebevyjádření
  • nácvik komunikace, vyjádření, uvědomění si schopnosti účinků slov na druhé, podporují schopnost analyzovat prožité…
  • zpětná vazba – děti získávají zprávu o svém jednání od ostatních účastníků, dospělých, lektorů…

Přímý kontakt

Naše centra

Přehled center, která poskytují tyto služby.

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Kontakt

SPIRÁLA, ÚSTECKÝ KRAJ, Z.S.
K Chatám 22
403 40
Ústí nad Labem – Skorotice

Jak nás podpořit

Podpora je možná formou hmotných darů (prášek na praní, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, aj.) nebo formou finančního daru na náš účet nebo v hotovosti na adrese organizace.