475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

POSPOLU: POmoc dětem-SPOLUpráce odborníků

Projekt “POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků” – je realizován v rámci Programu lidská práva (LP-HRMGSC-007) spolufinancovaného z finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.
Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci projektu a zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo financí ČR.
 

POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků
Děti žijící v rodinách zasažených domácím nebo genderově podmíněným násilím, jsou vnímány jako „neviditelné oběti“. Jsou to děti, kterým systém neumí zajistit včasnou, komplexní a odbornou pomoc. Projekt je zaměřen na vytvoření efektivní platformy fungující napříč Ústeckým a Moravskoslezským krajem.  Zaměříme se na posílení odborných kapacit intervenčních center a dalších aktérů účinné pomoci ohroženým dětem.  Do interdisciplinárních týmů přizveme subjekty a iniciativy zodpovědné za danou problematiku, či které v regionu pomoc dětem poskytují nově. Nastavíme a sjednotíme kompetence pracovníků při pomoci ohroženým dětem v akutní fázi řešení domácího násilí (v průběhu vykázání jednoho z rodičů či zákazu kontaktu rodiče s ohroženým dítětem). Spolupracujícím neziskovým i státním organizacím poskytneme vzdělávání a materiály pro včasnou detekci dopadu násilí na děti, naučíme je vést krizový rozhovor s ohroženým dítětem. Budeme sdílet dobrou praxi. Navrhneme společně charakteristiku statistických dat, která jsou vhodná o dětech sbírat a analyzovat. Model spolupráce, vzdělávání a sběru dat vyzkoušíme v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a přeneseme do praxe intervenčních center v celé ČR. V rámci projektu vzniknou funkční spolupracující platformy na regionální a celorepublikové úrovni, proběhnou školení, budou vytvořeny manuály pro odborníky i informační materiály pro rodiče a jejich děti. Spoluprací s advokátní kanceláří ověříme, jak je justice připravena v této oblasti hájit práva ohrožených dětí a rodiče. S osobami zodpovědnými za danou problematiku na krajských úřadech metodicky nastavíme dobrou praxi v obou dotčených krajích. Jednou z doprovodných aktivit je medializace tématu ohrožených dětí a výstupů aktivit projektu. Intervenční centra jsou zřízena cíleně pro pomoc obětem domácího násilí, dopady projektu budou dlouhodobé. Projekt zkvalitní podporu dětem jako zvlášť zranitelných obětem domácího násilí.
 
TOGETHER: HELPING CHILDREN – COLLABORATION OF EXPERT
Children living in families affected by domestic or gender-based violence are perceived as „invisible victims“. These are children for whom the system cannot provide timely, comprehensive and professional help. The project is focused on creating an effective platform for cooperation between Ústecký and Moravian-Silesian region. We will focus on empowering professional capacities of intervention centres and other actors in effective assistance to children at risk. We will invite the entities responsible for the given issue to the interdisciplinary teams. We will set up and unify the competencies of employees in helping vulnerable children in the acute phase of dealing with domestic violence (during the expulsion of one of the parents or a ban on the parent’s contact with the endangered child). We will provide education and materials for early detection of the impact of violence on children, we will learn to conduct a crisis conversation with an endangered child, we will share good practice with the NGOs and state provided institutions. Together we will design the characteristics of statistical data that are suitable for the evaluation. We will test the model of cooperation transfer it to the practice of intervention centres throughout the Czech Republic. Within the project will be created, training will take place, manuals for experts and information materials for parents and children will be created. Through the cooperation with the law firms we will verify how the judiciary is prepared to defend the rights of vulnerable children and parents in this area. We will methodically establish good practice in the two affected regions with the persons responsible for the given issue at the regional authorities. One of the activities is the media coverage of the topic of endangered children and the outcomes of the project activities. Intervention centres are set up specifically to help victims of domestic violence, the effects of the project will be long-lasting.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Neviditelné děti: V Česku stále chybí specializovaná pomoc pro ohrožené děti. Jejich počet meziročně narostl

Ústí nad Labem, 8. 4. 2024 – Narůstá počet dětí vystavených domácímu násilí. V roce 2023 Intervenční centrum – Spirála, Ústecký kraj v regionu evidovalo na 291 ohrožených dětí – to je o 18 procent více než v roce předchozím (246). Vyplývá to ze statistik intervenčních center pro osoby ohrožené domácím násilím. Odborníci na dnešní konferenci v Ústí nad Labem zároveň upozornili na bílá místa v prevenci násilí na dětech, zejména na nedostatek specializovaných služeb pro ohrožené děti.

V Ústeckém kraji v loňském roce Policie ČR vykázala celkem 181 násilníků ze společného obydlí z celkového počtu 1 268. Region se tím řadí na smutné první místo co do počtu vykázání v přepočtu na obyvatele (1 vykázání na 4 477 obyvatel). V péči intervenčního centra při ústecké organizaci Spirála v důsledku těchto vykázání tak loni skončilo 759 osob, z toho 291 dětí. V porovnání s rokem 2022 jde o 18% nárůst. V rámci terapeutického programu pro rodiny ohrožené partnerským násilím pak organizace poskytla pomoc 202 lidem, z toho 92 nezletilým. Právě na meziroční nárůst počtu dětí vystavených domácímu násilí, ať v pozici obětí či svědků, ale také na absenci specializované pomoci ohroženým dětem obecně dnes upozornili odborníci na konferenci v Ústí nad Labem.

Praxe podle expertů často ukazuje, že pracovníci, kteří případy domácího násilí řeší či se s ohroženými dětmi jinak setkávají, stále nevědí, jak s nimi mluvit, kam je poslat a jak jim pomoci. Než děti dostanou potřebnou intervenci, může to trvat celé měsíce až rok. „Důležitý je první kontakt a včasná pomoc kompetentního pracovníka, tedy odborníka, který zná specifika domácího násilí, umí vést rozhovor s traumatizovaným dítětem, vnímá dopad násilí na děti a jejich další vývoj,“ vysvětluje krizová interventka Martina Vojtíšková z organizace Spirála, Ústecký kraj a zároveň předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR. „Pomoc těmto dětem však stále není dostatečně systémově zajištěna ani koordinována. Chybí nízkoprahová krizová centra, psychologická i psychiatrická péče pro nezletilé. Nejhorší situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,“ dodává odbornice.

Jen v loňském roce proto Spirála v rámci projektu POSPOLU: POmoc dětem, SPOLUpráce odborníků vyškolila na 151 sociálních pracovníků OSPOD, krizových služeb a nízkoprahových zařízení pro děti, ale i policistů a zaměstnanců dalších institucí. A ve spolupráci s Asociací šíří osvětu o fenoménu takzvaného transgeneračního násilí. Podle nejnovějšího výzkumu Asociace totiž téměř třetina Čechů (31,8 %), kteří mají ve svém životě zkušenost s domácím násilím, jej zažila v dětství i v dospělosti, a to buď jako svědek, oběť či původce násilí. Podle psycholožky Ludmily Čírtkové, která s oběma organizacemi spolupracuje, vzniká takzvaný kolotoč násilí. Normalizace násilí snižuje schopnosti jedince rozpoznat násilí a projevy zneužívání v dospělosti. Pro oběti může být obtížné si včas uvědomit, že to, co se jim děje, již překračuje hranice akceptovatelného soužití. Nejen o tom diskutovali odborníci na dnešní konferenci.

***

Spirála, Ústecký kraj nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům poskytuje celou řadu specializovaných služeb jako terapeutický program nebo právní pomoc. Provozuje také Centrum krizové intervence, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím nebo Linku pomoci. Více na www.spirala-ul.cz.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR se zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů jeho potírání. V lednu 2015 organizace spustila úspěšnou kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořila řada známých osobností. V loňském roce Asociace představila projekt zaměřený na fenomén transgeneračního přenosu násilí s názvem Děti dětí bez násilí. Prioritou projektu je vedle výzkumu a osvěty prostřednictvím kampaně s názvem Kolotoč násilí vzdělávání odborníků a vydání populárně naučné knihy k tématu přenosu násilí mezi generacemi. Více na domaci-nasili.cz.

***

Kontakt pro média:

Lucie Nemešová, tiskový servis

lucie@storyhunters.cz

602 325 029


TISKOVÁ ZPRÁVA

DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ

Spirála, Ústecký kraj, 24. 1. 2023

V ČR stále chybí specializovaná pomoc pro děti ohrožené domácím násilím. V praxi trvá celé měsíce až rok, než se dostanou k odborníkovi. Situaci „neviditelných obětí domácího násilí“ i systém odborné pomoci chce změnit projekt POSPOLU. 

„Pro děti jako svědky násilí mezi rodiči je důležitý první kontakt a včasná pomoc kompetentního pracovníka, tedy odborníka, který zná specifika domácího násilí, umí vést rozhovor s traumatizovaným dítětem, vnímá dopad násilí na děti a jejich další vývoj,“ říká Mgr. Martina Vojtíšková, vedoucí Intervenčního centra Ústecký kraj a předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR. „Pomoc těmto dětem však stále není dostatečně systémově zajištěna ani koordinována. Chybí nízkoprahová krizová centra, psychologická i psychiatrická péče pro nezletilé. Nejhorší situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.“

V roce 2022 eviduje Intervenční centrum Ústecký kraj celkem 661 osob, z toho 270 nezletilých dětí, které Policie ČR označila ve 177 úředních záznamech o vykázání násilné osoby jako ohrožené. Kraje jsou si demograficky podobné a v případech domácího násilí vykazují podobná čísla.

Stejně jako Spirála v Ústeckém kraji, tak Bílý kruh bezpečí a Slezská Diakonie v Moravskoslezském kraji dlouhodobě usilují o zlepšení situace dětí ohrožených DN. Od ledna 2023 realizují projekt POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků, podpořený Ministerstvem financí a financovaný z Norských fondů. Výstupy projektu budou přeneseny díky platformě intervenčních center – Asociaci pracovníků intervenčních center – do všech krajů ČR.

Projekt se zaměřuje na změnu přístupu profesionálů a institucí, které s ohroženými dětmi, případně jejich rodiči přicházejí do styku: „V roce 2023 a 2024 bude v obou krajích proškoleno přes 400 sociálních pracovníků neziskových organizací a oddělení sociálně právní ochrany dítěte,“ upřesňujeMgr. Vojtíšková a dodává: „Cílem je, aby ohrožené děti nezůstaly jako neviditelné oběti násilí bez včasné a efektivní pomoci.“

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Vojtíšková

vedouci.ic@spirala-ul.cz

Tel.: 604 170 384

Příloha 1

INSTITUT VYKÁZÁNÍ V ČR v roce 2022

V roce 2022 Policie ČR vykázala ve 1086 případech násilnou osobu ze společného obydlí a označila v těchto případech 928 dětí za děti ohrožené domácím násilím.    Intervenční centra v České republice  evidují v rámci nízkoprahových kontaktů (v případech, kde k vykázání násilné osoby nedošlo), dalších 818 dětí, které jsou či  byly v roce 2022 svědky násilí v rodinách. Jaký je skutečný počet dětí jako svědků domácího násilí mezi rodiči, však není známo.

Modelový případ násilí jednoho z rodičů na druhém za přítomnosti dítěte

Po nahlášení násilí na čísle 158  se dostaví na místo Policie ČR a vyhodnotí, zda v domácnosti  probíhá  násilí mezi rodiči.  Pokud násilí (ať fyzické nebo psychické) probíhá, násilníka vykáže na deset dní ze společné domácnosti, zakáže jakýkoli kontakt s ohroženými osobami a kontaktuje oddělení sociálně právní ochrany dítěte, justici  a místně příslušné intervenční centrum. Dítě, ačkoli je  „pouhým svědkem“ násilí v rodině je od roku 2022 policií vyhodnoceno jako dítě násilím ohrožené.  Od roku 2017 byla snížena věková hranice pro podávání předběžných opatření náctiletými ve věci své ochrany proti domácímu násilí. 

Statistiky intervenčních center v ČR k dispozici na www.domaci-nasili.cz

Příloha 2

Projekt POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků

Společný projekt zahájily v lednu 2023 nezisková organizace Spirála, Ústecký kraj z. s. v partnerství s Krajským úřadem Ústeckého kraje a neziskovými organizacemi – Slezská diakonie z.s., Bílý kruh bezpečí, z.s. v Moravskoslezském kraji, Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z. s.

Projekt si klade za cíl zlepšení pomoci a intervence dotčených subjektů směrem k dětem jako svědkům násilí mezi rodiči i efektnější řešení jednotlivých případů s využíváním stávající legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.

Aktivity směřující k regionálním poskytovatelům sociálních služeb:

 1. Vzdělávání odborné veřejnosti, jehož součástí je akreditovaný kurz „Jak vést rozhovor s ohroženým dítětem“.
 2. Příprava a distribuce manuálů a metodik, které rozšíří odborné kompetence a dovednosti sociálních pracovníků.
 3. Brožura pro náctileté 16 + „Jak chránit sebe a sourozence před agresí v rodině“.
 4. Manuál pro rodiče „Jak zvládnout náročnou rozvodovou situaci“, distribuovaný rozcházejícím se párům prostřednictvím OSPOD.
 5. Vyhodnocení stávající praxe opatrovnického řízení a postavení rodiče jako oběti násilí v rámci sporu mezi rodiči.

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Spirála nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům nabízí celou řadu specializovaných služeb: Centrum krizové intervence, Linka pomoci, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Šance pro všechny – Domov bez násilí, Zdravá rodina, Právo na vaší straně.

www.spirala-ul.cz

Slezská diakonie, z.s.

Působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990.  Nestátní nezisková organizace poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

www.slezskadiakonie.cz

Bílý kruh bezpečí, z.s., pracoviště Ostrava

Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů a obětem domácího násilí.

www.bkb.cz

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Od svého vzniku v roce 2007 se zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR. APIC ČR dlouhodobě usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů potírání domácího násilí v ČR. V lednu 2015 spustila projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaném z Norských fondů. Projekt provázela úspěšná celostátní kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořily známé osobnosti.  

www.domaci-nasili.cz

PRESS RELEASE

CHILDREN – INVISIBLE VICTIMS OF FAMILY VIOLENCE

Spirála, Ústí Region, date January 24, 2023

In the Czech Republic, there is still a lack of specialized help for children at risk of domestic violence. In reality, it takes months to a year before they get to a specialist. The POSPOLU (TOGETHER) project wants to change the situation of „invisible victims of domestic violence“ as well as the system of professional assistance.

„For children as witnesses of violence between parents, the first contact and timely help of a competent worker, i.e. an expert who knows the specifics of domestic violence, knows how to conduct a conversation with a traumatized child, perceives the impact of violence on children and their further development, is important,“ says Martina Vojtíšková, M.A., head of the Ústí Region Intervention Centre and chairwoman of the Association of Intervention Centre Workers of the Czech Republic. „However, help for these children is still not sufficiently systemically provided or coordinated. There is a lack of low threshold  crisis Centres, psychological and psychiatric care for minors. The worst situation is in the Ústí Region and the Moravian-Silesian Region.“

In 2022, the Police of the Czech Republic sent to the Intervention Centre (IC), Ústí Region a total of 177 official records of the expulsion of a violent person from a shared residence and a total of  86 children. The regions are demographically similar and show similar numbers in cases of domestic violence.

Just like Spirála in the Ústí Region, the Bílý kruh bezpečí (White Circle of Safety) and the Silesian Diakonie in the Moravian-Silesian Region have long-term efforts to improve the situation of children at risk of domestic violence. Since January 2023, they have been implementing the project POSPOLU (TOGETHER: HELPING CHILDREN – COLLABORATION OF EXPERT), supported by the Ministry of Finance and financed by Norwegian funds.

The project focuses on changing the approach of professionals and institutions that come into contact with children at risk, or their parents: „In 2023 and 2024, 400 social workers of non-profit organizations and the department of socio-legal child protection will be trained in both regions,“ explains Vojtíšková, M.A., and adds: „The goal is that children at risk do not remain as invisible victims of violence without timely and effective help.“

Contact person

Mgr. Martina Vojtíšková

vedouci.ic@spirala- ul.cz

Tel.: 604 170 384

Project POSPOLU (TOGETHER): HELP for children – COLLABORATION of experts

The joint project was launched in January 2023 by the non-profit organization Spirála, Ústecký kraj, z.s., Silesian Diakonie z.s. and the White Circle of Safety in the Moravian-Silesian Region. 

The project aims to improve the help and intervention of the affected entities towards children as withnesses of violence between parents, as well as more effective solutions to individual cases using existing legislation aimed at protection against domestic violence.

Activities aimed at regional social service providers:

 • Education of the professional public, which includes the accredited course „How to conduct an interview with a child at risk“.
 • Preparation and distribution of manuals and methodologies that will expand the professional competence and skills of social workers.
 • Brochure for teenagers 16 + „How to protect yourself and siblings from aggression in the family“.
 •  Manual for parents „How to handle a difficult divorce situation“, distributed to divorcing couples through OSPOD.
 •  Evaluation of the current practice of guardianship proceedings and the position of the parent as a victim of violence in the context of a dispute between parents.

Spirála, Ústí Region, z. s.

Spirála offers assistance to individuals and families in crisis and victims of domestic violence. It operates not only in Ústí nad Labem, but also has contact or detached workplaces in Děčín, Litoměřice, Most, Chomutov, Louny, Rumburk. It offers clients a whole range of specialized services: Crisis intervention Centre, Helpline, Intervention Centre for persons at risk of domestic violence, Chances for all – Home without violence, Healthy family, Law on your side.

www.spirala-ul.cz

Silesian Diaconia, z.s.

It has been operating in the Moravian-Silesian region since 1990. The non-profit organization provides services in the social field. The target group is people with disabilities, seniors, homeless people and all those who have found themselves in various difficult life situations.

www.slezskadiakonie.cz

Bílý kruh bezpečí, z.s. (White Circle of Safety) – workplace Ostrava

It provides professional, free and discreet help to victims of crime and victims of domestic violence.

www.bkb.cz

Association of Intervention Centre Workers (hereinafter APIC)

Association of Intervention Centre Workers (hereinafter APIC) brings together 16 out of a total of 17 providers of intervention centre services in the Czech Republic. Intervention centres provide assistance to people at risk of domestic violence. Together with the Police of the Czech Republic and district Thecourts, they form guarantors of professional assistance to persons at risk of domestic violence in the Czech Republic.

www.domaci-nasili.cz

www.mlceniboli.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

Ohrožené děti chrání kompetence odborníků

Intervenční centrum, Ústecký kraj pořádá sérii vzdělávacích aktivit jako prevenci domácího násilí v Ústeckém kraji

Spirála, Ústecký kraj, z.s., 25. 9. 2023

V roce 2023 v období měsíců leden – červenec evidují intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím v ČR 1200 dětí jako svědků partnerského násilí. V Ústeckém kraji eviduje Intervenční centrum ve stejném období pak 175 ohrožených dětí. Zákonné prostředky i síť institucí a odborných subjektů na jejich ochranu existují. Praxe bohužel ukazuje, že pracovníci, kteří případy domácího násilí řeší či se s ohroženými dětmi v praxi setkávají, stále nevědí, jak s dětmi mluvit, kam je poslat a jak jim pomoci.

Intervenční centrum,  Ústecký kraj v těchto dnech nabízí odborníkům akreditované kurzy zaměřené právě na komunikaci s ohroženými dětmi: „Celkem bude vyškoleno na dvě stovky sociálních pracovníků OSPOD, krizových služeb a nízkoprahových zařízení pro děti, ale i policistů a zaměstnanců dalších institucí, které na řešení situace ohrožených dětí participují,“ říká Mgr. Martina Vojtíšková, vedoucí Intervenčního centra a předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

V rámci projektu POSPOLU podpořeném Norskými fondy probíhají v Ústeckém a Moravskoslezském krajiworkshopy, výukové programy a kurzy „Mám z toho těžkou hlavu“ s tématem jak vést rozhovor s ohroženým dítětem. Lektorka Mgr. Pavla Pejšová má mnohaleté zkušenosti v oblasti podpory dětí v krizovém centru pro nedospělé a v terapeutickém programu pro rodiny ohrožené domácím násilím: Pokud se na řešení domácího násilí podíváme očima dítěte a povedeme k tomu všechny zúčastněné, je větší šance na zmírnění dopadů domácího násilí na psychický stav dětí, vysvětluje a dodává: „Efektivní a účinná podpora závisí na získání důvěry dítěte a na komplexním vyhodnocení jeho situace v kontextu rodiny. Nejde o jednorázovou záležitost, ale o proces, který trvá týdny i měsíce. Není v možnostech jedné profese ani jedné organizace zmapovat všechny skutečnosti a zajistit dítěti široké spektrum pomoci. Proto je klíčové, aby odborníci napříč profesemi měli dostatečné kompetence a vzájemně spolupracovali.“

Praxe intervenčních center ukazuje, že mladší dětinevědí, kdo je sociální pracovník OSPOD, starší nemají představu, s čím by jim mohl pomoci. Často nedostávají potřebné informace, takže nejsou dostatečně připraveny na účast v případových konferencích, ani na soudních jednáních. Ze strany násilných rodičů se setkávají s necitlivým zacházením, manipulacím proti druhému rodiči, u institucí pak na nízkou citlivost k násilí, na podceňování problémů i na nezájem o svou osobu. Děje se tak z obav pracovníků, aby dítěti svými otázkami neublížili…. „Opak je však pravdou – otázka vyjadřující zájem o dítě a jeho starosti nemůže být horší, než situace, které dítě jako svědek násilí v rodině prožívá. Setkáváme se i s tím, že sociální pracovníci se při zjišťování reálné situace dítěte omezují na automatizované a jednosměrné šetření situace, či s tím, že práva rodičů na styk s dítětem jsou upřednostňována před právy dítěte na klidný život, říká Mgr. Martina Vojtíšková a dodává:„Je důležité při sdílení těchto problémů  připomenout, že v Ústeckém a Moravskoslezském kraji jsou sociální pracovníci OSPOD oproti jiným krajům přetížení a podpora dětí v rodinách, kde se násilí odehrává,  není dostatečná. V mnohých regionech chybí specializované služby pro dětské oběti násilí.“

Je známo, že děti „volají o pomoc“ tam, kde cítí důvěru ze strany sociálních pracovníků, kteří je vyslechnou a najdou jim odbornou pomoc. Z hlediska vývoje je klíčové, aby děti nepřejímaly násilné vzorce chování nebo si do vztahů nepřenášely roli naučené oběti.

Příloha 1

Modelový případ řešení domácího násilí za přítomnosti dítěte

Po nahlášení násilí Policii ČR se dostaví na místo specializovaná jednotka a pomocí dotazníku SARA DN zmapuje situaci, a určí rizika. Pokud vyhodnotí situaci jako domácí násilí a násilníka vykáže na deset dní. O incidentu bezprostředně informuje intervenční centrum a v případě přítomnosti nezletilých dětí kontaktuje OSPOD. Jestliže ohrožená osoba nevyužije institut předběžného opatření, může to v zájmu dítěte navrhnout OSPOD. Od roku 2017 mohou podávat návrh na předběžné opatření i náctiletí. 

Příloha 2

Projekt POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků

Společný projekt zahájily v lednu 2023 nezisková organizace Spirála, Ústecký kraj z. s., Slezská diakonie z. s. a Bílý kruh bezpečí v Moravskoslezském kraji. 

Projekt si klade za cíl zlepšení pomoci a intervence dotčených subjektů směrem k dětem jako svědkům násilí mezi rodiči i efektnější řešení jednotlivých případů s využíváním stávající legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.

Hlavní aktivita, která aktuálně směřuje k regionálním poskytovatelům sociálních služeb je kurz pro odborníky,akreditovaný MPSV, s názvem „Mám z toho těžkou hlavu“.

Aktuální místa konání v roce 2023:

5. 10. Děčín, 18. 10. Most, 26. 10. Louny, 5. 11. Litoměřice, 30. 11. Děčín,

Další aktivity projektu:

 • Příprava a distribuce manuálů a metodik, které rozšíří odborné kompetence a dovednosti sociálních pracovníků.
 • Brožura pro náctileté 16 + „Jak chránit sebe a sourozence před agresí v rodině“.
 • Manuál pro rodiče „Jak zvládnout náročnou rozvodovou situaci“, distribuovaný OSPOD rozcházejícím se párům.
 • Manuál pro sociální pracovníky Jak vést rozhovor s dítětem ohroženým domácím násilím
 • Vyhodnocení stávající praxe opatrovnického řízení a postavení rodiče jako oběti násilí v rámci sporu mezi rodiči.

Příloha 3

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Spirála nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům nabízí celou řadu specializovaných služeb: Centrum krizové intervence, Linka pomoci, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Šance pro všechny – Domov bez násilí, Zdravá rodina, Právo na vaší straně.

www.spirala-ul.cz

Slezská diakonie Ostrava

Působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990.  Nestátní nezisková organizace poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

www.slezskadiakonie.cz

Bílý kruh bezpečí Ostrava

Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů a obětem domácího násilí.

www.bkp.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA

OHROŽENÉ DĚTI CHRÁNÍ KOMPETENCE ODBORNÍKŮ

Intervenční centrum, Ústecký kraj bezplatně vzdělává sociální pracovníky v prevenci domácího násilí v Ústeckém kraji

Spirála, Ústecký kraj, z. s., 4. 12. 2023

V roce 2023 v období měsíců leden – říjen evidují intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím v ČR 1400 dětí jako svědků partnerského násilí. V Ústeckém kraji eviduje Intervenční centrum ve stejném období pak 246 ohrožených dětí. Zákonné prostředky i síť institucí a odborných subjektů na jejich ochranu existují. Praxe bohužel ukazuje, že pracovníci, kteří případy domácího násilí řeší či se s ohroženými dětmi v praxi setkávají, stále nevědí, jak s dětmi mluvit, kam je poslat a jak jim pomoci.

Intervenční centrum, Ústecký kraj v tomto roce nabídla odborníkům akreditované kurzy zaměřené právě na komunikaci s ohroženými dětmi: „Celkem bylo vyškoleno 151 sociálních pracovníků OSPOD, krizových služeb a nízkoprahových zařízení pro děti, ale i policistů a zaměstnanců dalších institucí, které na řešení situace ohrožených dětí participují,“ říká Mgr. Martina Vojtíšková, vedoucí Intervenčního centra a předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

V rámci projektu POSPOLU podpořeném Norskými fondy probíhají v Ústeckém a Moravskoslezském krajiworkshopy, výukové programy a kurzy „Mám z toho těžkou hlavu“, s tématem jak vést rozhovor s ohroženým dítětem. Lektorka Mgr. Pavla Pejšová má mnohaleté zkušenosti v oblasti podpory dětí v krizovém centru pro nedospělé a v terapeutickém programu pro rodiny ohrožené domácím násilím: Pokud se na řešení domácího násilí podíváme očima dítěte a povedeme k tomu všechny zúčastněné, je větší šance na efektivní a rychlou pomoc, vysvětluje a dodává, že efektivní a účinná podpora závisí na získání důvěry dítěte a na komplexním vyhodnocení jeho situace v kontextu rodiny: „Nejde o jednorázovou záležitost, ale o proces, který trvá týdny i měsíce. Není v možnostech jedné profese ani jedné organizace, zmapovat všechny skutečnosti a zajistit dítěti široké spektrum pomoci. Proto je klíčové, aby odborníci napříč profesemi měli dostatečné kompetence a vzájemně spolupracovali.“

Praxe intervenčních center ukazuje, že mladší dětinevědí, kdo a jak a s čím by jim mohl pomoci v zátěžových situacích a zvláště pak, pokud v rodině probíhá násilí mezi rodiči. Ze strany násilných rodičů se setkávají s necitlivým zacházením, manipulacím proti druhému rodiči, u institucí pak na nízkou citlivost k násilí, na podceňování problémů i na nezájem o svou osobu. Děje se tak z obav pracovníků, aby dítěti svými otázkami neublížili…. „Opak je však pravdou –  otázka vyjadřující zájem o dítě a jeho starosti nemůže být horší, než situace, které dítě jako svědek násilí v rodině prožívá. Setkáváme se i s tím, že sociální pracovníci se při zjišťování reálné situace dítěte omezují na automatizované a jednosměrné šetření situace, či s tím, že práva rodičů na styk s dítětem jsou upřednostňována před právy dítěte na klidný život, říká Mgr. Martina Vojtíšková. V mnohých regionech chybí specializované služby pro dětské oběti násilí.

Je známo, že děti „volají o pomoc“ tam, kde cítí důvěru ze strany sociálních pracovníků, kteří je vyslechnou a najdou jim odbornou pomoc. Z hlediska vývoje je klíčové, aby děti nepřejímaly násilné vzorce chování nebo si do vztahů nepřenášely roli naučené oběti.

Projekt POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků

Společný projekt zahájily v lednu 2023 nezisková organizace Spirála, Ústecký kraj z. s., Slezská diakonie a Bílý kruh bezpečí z. s. v Moravskoslezském kraji. 

Projekt si klade za cíl zlepšení pomoci a intervence dotčených subjektů směrem k dětem jako svědkům násilí mezi rodiči i efektnější řešení jednotlivých případů s využíváním stávající legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.

Hlavní aktivita, která směřovala k poskytovatelům poskytovatelům sociálních služeb byl kurz pro odborníky,akreditovaný MPSV, s názvem „Mám z toho těžkou hlavu“.

Další aktivity projektu:

 • Příprava a distribuce manuálů a metodik, které rozšíří odborné kompetence a dovednosti sociálních pracovníků.
 • Brožura pro náctileté 16 + „Jak chránit sebe a sourozence před agresí v rodině“.
 • Manuál pro rodiče „Jak zvládnout náročnou rozvodovou situaci“, distribuovaný OSPOD rozcházejícím se párům.
 • Manuál pro sociální pracovníky Jak vést rozhovor s dítětem ohroženým domácím násilím
 • Vyhodnocení stávající praxe opatrovnického řízení a postavení rodiče jako oběti násilí v rámci sporu mezi rodiči.

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Spirála nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům nabízí celou řadu specializovaných služeb: Centrum krizové intervence, Linka pomoci, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Šance pro všechny – Domov bez násilí, Zdravá rodina, Právo na vaší straně.

www.spirala-ul.cz


www.eeagrants.org www.fondyehp.cz www.norskefondy.cz