475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

Sociální bydlení organizace Spirála, Ústecký kraj z. s.

1/ Poslání služby:
➢ Umožnění a poskytnutí bydlení osobám, které se potýkají s bytovou nouzí a zároveň
nemají dostatečné finanční prostředky na vlastní bydlení nebo mají ztížený přístup na
komerční trh s nájemnými byty zpravidla z důvodů kumulace nepříznivých sociálních
jevů.

➢ Snížení počtu osob ohrožených sociálním vyloučením, minimalizování vzniku
sociálně vyloučených lokalit.

➢ Motivace ke změně dosavadního způsobu života.

➢ Poskytování psychosociální pomoci v tíživé životní situaci.


2/ Přidělování sociálních bytů:
➢ Sociální byty jsou přidělovány na základě posouzení sociální situace uchazeče, nikoliv
na základě tržních mechanismů.

➢ Součástí zařazení do prioritní skupiny musí být realizováno individuálním sociálním
šetřením s naplněním daných kritérií.

➢ O přidělení bytu a poskytování služby rozhoduje ustanovená tříčlenná komise –
podmínkou zástupů v komisi je, aby byl vždy zastoupen alespoň jedním členem dané
problematiky (v případě nepřítomnosti člena komise je volen náhradní zastupující
člen).

➢ Zasedání komise vede vedoucí koordinátor, ze zasedání je vždy vyhotoven písemný
zápis.
➢ K výběru může být přizván i klíčový pracovník klienta ze spolupracující organizace.


3/ Cílová skupina:

➢ muži a ženy v azylovém domě,
➢ matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
➢ úplné rodiny v azylovém domě,
➢ osoby v domě na půli cesty,
➢ osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
➢ osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
➢ osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost
bydlení),
➢ osoby bydlící v bytě bez právního důvodu.


4/ Posuzovaná kritéria k přijetí a pobytu do sociálního bytu:

➢ Prioritní: Uživatelé, kteří prošli službami v CKI/ IC Spirála, Ústecký kraj z.s., kde
intenzivně spolupracovali se sociálními pracovníky, popř. dalšími odborníky a
institucemi, s cílem co nejrychleji a nejúčelněji eliminovat nastalou tíživou sociální
situaci, byli motivování ke změně dosavadního způsobu života.

➢ V případě, že nebude naplněna bytová kapacita uživateli Spirály, Ústecký kraj, z. s.
bude na výběru vhodných uživatelů k naplnění bytové kapacity spolupracováno
s Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice a výběr uživatelů bude
konzultován dle nastavených kritérií.

➢ Zájem spolupracovat se Spirálou, Ústecký kraj z.s.

➢ Zajištěný stálý příjem, který umožní pokrytí nájemného a služeb tak, aby nájemné a
služby byly hrazeny měsíčně a včas, jak zakotveno v nájemní smlouvě.

➢ Dostatečné kompetence k bydlení bez zvýšené sociální podpory či jen s minimem
podpory sociální práce.

➢ Prokazatelný zájem si zajistit práci.

➢ V případě, že o příjem nájemník přijde, jsou ohroženy platby nájemného a služeb za
užívání bytu, má zájem řešit svou sociální situaci.

➢ Aktivně pracující na osobním rozvoji v oblasti samostatnosti, hospodaření se zdroji a
finančními prostředky, které vedou k sociálně ekonomické stabilitě / bytové stabilitě,
eliminující sociálně patologické jevy.

➢ Je zajištěna řádná výchova, výživa a péče o děti, pravidelná školní docházka, zajištěn
jejich pozitivní vývoj.

➢ Uživatelé, kteří jsou schopni dodržovat provozní / ubytovací řád:

▪ dodržování zásad hygieny, čistoty a pořádku v domě a bytové jednotce,
▪ starost a péče o vybavení bytu a domu,
▪ udržování čistoty a pořádku v okolí domu,
▪ dodržování klidu v domě, nejsou rušeni ostatní nájemníci domu a sousedé
okolních domů (viz bližší specifikace provozní / ubytovací řád).

➢ Zdravotní stav:

▪ způsobilost pro společné bydlení a sousedské soužití,
▪ osoby, které mají právní omezení, avšak mají ustanoveného opatrovníka,přičemž mezi nezpůsobilé se řadí osoby:

▪ jejichž duševní stav brání v dodržování sousedských vztahů a běžného
lidského soužití (tzn. osoba nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných
omamných a psychotropních látek, nesmí být agresivní),
▪ které mají hendikep takového rázu, který neumožňuje komfortní žití v bytě
a domě uzpůsobené individuálním potřebám – bytové jednotky a dům
nejsou bezbariérové,
▪ nesvéprávné, které nemají ustanoveného opatrovníka.


5/ Etické principy služby:
➢ Respektování lidských práv.
➢ Dodržování mlčenlivosti.
➢ Individuální přístup pracovníků služby k uživateli služby, respektování osobnosti
uživatele, nestrannost, diskrétnost, emfatický přístup, vstřícnost.
➢ Respektování kompetencí uživatele, aktivizace jeho vlastních zdrojů s využitím vlastní
vztahové sítě dle možností uživatele.
➢ V případě potřeby a zájmu uživatele je možnost využít podporu a zajištění
psychosociální podpory – bezplatnost sociální služby.
➢ V případě potřeby a zájmu uživatele spolupráce s dalšími odborníky.


6/ Cíl služby:
➢ Hlavním cílem je sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením vstup do nájemního bydlení a umožnit tak osobám v bytové nouzi
důstojné podmínky bydlení.
➢ Přispět k sociálnímu začlenění podpořených domácností, k sociální inkluzi
prostřednictvím standardního a prostorově nesegrovaného bydlení.
➢ Služba si klade za cíl, aby došlo k postupnému zlepšování sociální situace
jednotlivce/ rodiny do té fáze, že bude uživatel služby schopen získat dostupný
byt, případně mohl odejít do soukromého nájmu / podnájmu a začlenit se tak do
běžného způsobu života se stabilním finančním příjmem a zázemím.
➢ Minimalizovat závislost uživatelů na sociálních službách a sociálním bydlení.


7/ Kapacita:
➢ Byty jsou vhodné pro jednotlivce a maximálně tři osoby na jednu bytovou
jednotku, přičemž k dispozici je pět bytových jednotek:
a) bytová jednotka: 1+1 o užitné ploše 23,16 m2 / zaokrouhleno 23,2 m2 (1 osoba)
b) bytová jednotka: 1+1 o užitné ploše 32,63 m2/ zaokrouhleno 32,6 m2 (max. 2 osoby)
c) bytová jednotka: 2+1 o užitné ploše 42,09 m2/ zaokrouhleno 42,1 m2 (max. 2 osoby)
d) bytová jednotka: 2+1 o užitné ploše 42,34 m2/ zaokrouhleno 42,3 m2 (max. 3 osoby)
e) bytová jednotka: 2+1 o užitné ploše 42,93 m2/ zaokrouhleno 42,9 m2 (max. 3 osoby)

➢ Cenová regulace: 84,70 Kč / m2 měsíčně (stanovuje MMR, platnost únor 2023) za veškeré pronajaté prostory, přičemž je dále nutné zahrnout ceny spojené s nájmem.


8/ Průběh poskytování služby:
➢ Po výběru vhodného uživatele dle daných kritérií pro přidělení bytu / poskytování
služby a provedeném sociálním šetření bude s klientem podepsána platná nájemní
smlouva se kterou se uživatel předem řádně seznámí. Nájemci se sjednává právo
přednostního nájmu bytu na období dalšího jednoho roku za předpokladu, že nedojde
k porušení povinnosti nájemní smlouvy a nájemce bude ochoten případně akceptovat
novou výši nájemného, která bude vycházet z výše nájemného pro sociální bydlení,
který stanovuje MMR. O prodloužení nájmu požádá nájemce pronajímatele nejpozději
jeden měsíc před uplynutím sjednané doby nájmu.
➢ Udělení souhlasu uživatele se zpracováním osobních údajů (GDPR).
➢ Uživatel se řádně seznámí s domovním / ubytovacím řádem – klient se zavazuje jeho
dodržováním.
➢ Uživatel se řádně seznámí s činností poskytování sociální služby (sociální práce)
➢ Uživatel si vybaví bytovou jednotku zařízením / nábytkem, které není součástí bytu
(součástí bytu je kuchyňská linka, sporák, topná tělesa, závěsné topné těleso, toaletní
skříňka. Nábytek musí odpovídat hygienickým standardům (bez štěnic, vlhkosti,
plísně apod.)


9/ Poskytování služby – Sociální smlouva s uživatelem:
➢ V případě potřeby a zájmu je uživateli poskytována sociální služba.
➢ Služba je poskytována na základě smlouvy s uživatelem, která obsahuje:
▪ frekvenci poskytování služby,
▪ zakázku poskytování služby,
▪ místo poskytování služby,
▪ plán péče – kontrakt.
➢ V případě potřeby lze využít konzultace na kontaktní telefon sociálních bytů
(739 077 516) či na Linku pomoci (475 603 390), dále možnost domluvy mimo
stanovený termín.
➢ V případě potřeby využití dalších psychosociálních služeb Spirály, Ústecký kraj z.s.

10/ V případě zájmu klienta nabídka sociální práce:
➢ S uživatelem služby bude spolupracovat sociální pracovník Spirály, Ústecký kraj z.s.,
který společně s uživatelem sestaví plán péče / podpory dle aktuálních potřeb, jehož
plnění povede ke zlepšení celkové sociální situace jedince / rodiny a získání
dostatečných kompetencí k dalšímu samostatnému bydlení bez sociální podpory.

➢ Na základě zjištění individuálních potřeb je s klientem nastavena frekvence
poskytování služby.

➢ Sociální pracovník dohlíží na průběh plnění plánu, 1x měsíčně provádí revizi plánu a
vyhodnocení plnění. Po naplnění nastavených potřeb, jsou nastaveny potřeby další.

➢ Ošetření rizik – pokud ze strany klientka dochází k „selhávání“, sociální pracovník
vytvoří seznam rizik, kdy jsou nastaveny dílčí kroky vedoucí k naplnění potřeb a
postupné eliminaci nežádoucích jevů.

➢ Sociální pracovník bude oporou pro pečující rodiče a jedince, podpora bude v případě
potřeby orientována jak na rozvoj osobnosti klientů s ohledem na životní etapu, tak na
rozvoj dovedností pro výchovu dětí.

➢ V průběhu nájmu je zároveň realizován postup prevence ztráty bydlení a zadlužení.

➢ Sociální pracovník spolupracuje s nájemníky na jejich schopnosti obývat sociální byty
a schopnosti si takové bydlení udržet do ukončení nájemního vztahu. Dále takto nabité
schopnosti a znalosti aplikovat v navazujícím bydlení a běžném způsobu života.

➢ Sociální pracovník průběžně informuje majitele objektu / poskytovatele služby
(Spirála, Ústecký kraj, z.s.) o dodržování nastavených pravidel, plnění plánů podpory.

➢ Sociální pracovník vede PC agendu.

➢ V případě nepřítomnosti „klíčového“ sociálního pracovníka je zajištěna zastupitelnost.


11/ Sociální bydlení – nájemní vztah:

➢ Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou.

➢ Nájemci se sjednává právo přednostního nájmu bytu na období dalšího jednoho roku
za předpokladu, že nedojde k porušení povinnosti nájemce nájemní smlouvy a nájemce
bude ochoten případně akceptovat novou výši nájemného, která bude vycházet z výše
nájemného pro sociální bydlení, který stanovuje MMR. O prodloužení nájmu požádá
nájemce pronajímatele nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané doby nájmu.

➢ Nájem končí uplynutím sjednané doby nájmu, nebo písemnou dohodou obou
smluvních stran. Před uplynutím sjednané doby nájmu může pronajímatel smlouvu
vypovědět z důvodů uvedených v § 711 odst. 1 občanského zákoníku. Nájemce může
dát výpověď i bez udání důvodu. Výpověď v obou případech musí být písemná a
výpovědní lhůta, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení
výpovědi druhé smluvní straně, činí tři měsíce. V případě prodlení nájemce s úhradou
nájemného nebo plateb za služby spojené s nájmem po dobu delší než dvou měsíců,
nebo opakovaném závažném porušování povinností nájemce je pronajímatel rovněž
oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, pokud nájemce o této možnosti předem
písemně neinformoval a nájemce bez zbytečného odkladu nezjednal nápravu. Pro
doručování výpovědi, nebo odstoupení od smlouvy nájemci se přiměřeně použijí
příslušná ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností (fikce
doručení).

➢ Nájemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že při ukončení nájmu nemá nárok
na zajištění náhradního bydlení ze strany pronajímatele.


Projekt „Startovací byty pro osoby v tíživé situaci“ Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Janáčkova ulice 299, 400 07 Ústí nad Labem je spolufinancován Evropskou unií.

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba Intervenční centrum, Ústecký kraj a program Šance pro všechny, jsou dočasně přesunuty na adresu Králova výšina 7, 400 01 Ústí nad Labem (1. patro, budova Univerzity J.E.Purkyně). Děkujeme za pochopení,