475 603 390

Nonstop linka pomoci

475 511 811

Domácí násilí

Tlačítko pro zcela anonymní kontakt s IC Ústí nad Labem

TISKOVÁ ZPRÁVA

DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ

Spirála, Ústecký kraj, 24. 1. 2023

V ČR stále chybí specializovaná pomoc pro děti ohrožené domácím násilím. V praxi trvá celé měsíce až rok, než se dostanou k odborníkovi. Situaci „neviditelných obětí domácího násilí“ i systém odborné pomoci chce změnit projekt POSPOLU. 

„Pro děti jako svědky násilí mezi rodiči je důležitý první kontakt a včasná pomoc kompetentního pracovníka, tedy odborníka, který zná specifika domácího násilí, umí vést rozhovor s traumatizovaným dítětem, vnímá dopad násilí na děti a jejich další vývoj,“ říká Mgr. Martina Vojtíšková, vedoucí Intervenčního centra Ústecký kraj a předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR. „Pomoc těmto dětem však stále není dostatečně systémově zajištěna ani koordinována. Chybí nízkoprahová krizová centra, psychologická i psychiatrická péče pro nezletilé. Nejhorší situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.“

V roce 2022 eviduje Intervenční centrum Ústecký kraj celkem 661 osob, z toho 270 nezletilých dětí, které Policie ČR označila ve 177 úředních záznamech o vykázání násilné osoby jako ohrožené. Kraje jsou si demograficky podobné a v případech domácího násilí vykazují podobná čísla.

Stejně jako Spirála v Ústeckém kraji, tak Bílý kruh bezpečí a Slezská Diakonie v Moravskoslezském kraji dlouhodobě usilují o zlepšení situace dětí ohrožených DN. Od ledna 2023 realizují projekt POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků, podpořený Ministerstvem financí a financovaný z Norských fondů. Výstupy projektu budou přeneseny díky platformě intervenčních center – Asociaci pracovníků intervenčních center – do všech krajů ČR.

Projekt se zaměřuje na změnu přístupu profesionálů a institucí, které s ohroženými dětmi, případně jejich rodiči přicházejí do styku: „V roce 2023 a 2024 bude v obou krajích proškoleno přes 400 sociálních pracovníků neziskových organizací a oddělení sociálně právní ochrany dítěte,“ upřesňujeMgr. Vojtíšková a dodává: „Cílem je, aby ohrožené děti nezůstaly jako neviditelné oběti násilí bez včasné a efektivní pomoci.“

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Vojtíšková

vedouci.ic@spirala-ul.cz

Tel.: 604 170 384

Příloha 1

INSTITUT VYKÁZÁNÍ V ČR v roce 2022

V roce 2022 Policie ČR vykázala ve 1086 případech násilnou osobu ze společného obydlí a označila v těchto případech 928 dětí za děti ohrožené domácím násilím.    Intervenční centra v České republice  evidují v rámci nízkoprahových kontaktů (v případech, kde k vykázání násilné osoby nedošlo), dalších 818 dětí, které jsou či  byly v roce 2022 svědky násilí v rodinách. Jaký je skutečný počet dětí jako svědků domácího násilí mezi rodiči, však není známo.

Modelový případ násilí jednoho z rodičů na druhém za přítomnosti dítěte

Po nahlášení násilí na čísle 158  se dostaví na místo Policie ČR a vyhodnotí, zda v domácnosti  probíhá  násilí mezi rodiči.  Pokud násilí (ať fyzické nebo psychické) probíhá, násilníka vykáže na deset dní ze společné domácnosti, zakáže jakýkoli kontakt s ohroženými osobami a kontaktuje oddělení sociálně právní ochrany dítěte, justici  a místně příslušné intervenční centrum. Dítě, ačkoli je  „pouhým svědkem“ násilí v rodině je od roku 2022 policií vyhodnoceno jako dítě násilím ohrožené.  Od roku 2017 byla snížena věková hranice pro podávání předběžných opatření náctiletými ve věci své ochrany proti domácímu násilí. 

Statistiky intervenčních center v ČR k dispozici na www.domaci-nasili.cz

Příloha 2

Projekt POSPOLU: POmoc dětem – SPOLUpráce odborníků

Společný projekt zahájily v lednu 2023 nezisková organizace Spirála, Ústecký kraj z. s. v partnerství s Krajským úřadem Ústeckého kraje a neziskovými organizacemi – Slezská diakonie z.s., Bílý kruh bezpečí, z.s. v Moravskoslezském kraji, Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z. s.

Projekt si klade za cíl zlepšení pomoci a intervence dotčených subjektů směrem k dětem jako svědkům násilí mezi rodiči i efektnější řešení jednotlivých případů s využíváním stávající legislativy zaměřené na ochranu před domácím násilím.

Aktivity směřující k regionálním poskytovatelům sociálních služeb:

  1. Vzdělávání odborné veřejnosti, jehož součástí je akreditovaný kurz „Jak vést rozhovor s ohroženým dítětem“.
  2. Příprava a distribuce manuálů a metodik, které rozšíří odborné kompetence a dovednosti sociálních pracovníků.
  3. Brožura pro náctileté 16 + „Jak chránit sebe a sourozence před agresí v rodině“.
  4. Manuál pro rodiče „Jak zvládnout náročnou rozvodovou situaci“, distribuovaný rozcházejícím se párům prostřednictvím OSPOD.
  5. Vyhodnocení stávající praxe opatrovnického řízení a postavení rodiče jako oběti násilí v rámci sporu mezi rodiči.

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Spirála nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Klientům nabízí celou řadu specializovaných služeb: Centrum krizové intervence, Linka pomoci, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Šance pro všechny – Domov bez násilí, Zdravá rodina, Právo na vaší straně.

www.spirala-ul.cz

Slezská diakonie, z.s.

Působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990.  Nestátní nezisková organizace poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

www.slezskadiakonie.cz

Bílý kruh bezpečí, z.s., pracoviště Ostrava

Poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů a obětem domácího násilí.

www.bkb.cz

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Od svého vzniku v roce 2007 se zaměřuje na zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR. APIC ČR dlouhodobě usiluje o systémové řešení a zefektivnění způsobů potírání domácího násilí v ČR. V lednu 2015 spustila projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaném z Norských fondů. Projekt provázela úspěšná celostátní kampaň s názvem Mlčení bolí, kterou podpořily známé osobnosti.  

www.domaci-nasili.cz

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

PRESS RELEASE

CHILDREN – INVISIBLE VICTIMS OF FAMILY VIOLENCE

Spirála, Ústí Region, date January 24, 2023

In the Czech Republic, there is still a lack of specialized help for children at risk of domestic violence. In reality, it takes months to a year before they get to a specialist. The POSPOLU (TOGETHER) project wants to change the situation of „invisible victims of domestic violence“ as well as the system of professional assistance.

„For children as witnesses of violence between parents, the first contact and timely help of a competent worker, i.e. an expert who knows the specifics of domestic violence, knows how to conduct a conversation with a traumatized child, perceives the impact of violence on children and their further development, is important,“ says Martina Vojtíšková, M.A., head of the Ústí Region Intervention Centre and chairwoman of the Association of Intervention Centre Workers of the Czech Republic. „However, help for these children is still not sufficiently systemically provided or coordinated. There is a lack of low threshold  crisis Centres, psychological and psychiatric care for minors. The worst situation is in the Ústí Region and the Moravian-Silesian Region.“

In 2022, the Police of the Czech Republic sent to the Intervention Centre (IC), Ústí Region a total of 177 official records of the expulsion of a violent person from a shared residence and a total of  86 children. The regions are demographically similar and show similar numbers in cases of domestic violence.

Just like Spirála in the Ústí Region, the Bílý kruh bezpečí (White Circle of Safety) and the Silesian Diakonie in the Moravian-Silesian Region have long-term efforts to improve the situation of children at risk of domestic violence. Since January 2023, they have been implementing the project POSPOLU (TOGETHER: HELPING CHILDREN – COLLABORATION OF EXPERT), supported by the Ministry of Finance and financed by Norwegian funds.

The project focuses on changing the approach of professionals and institutions that come into contact with children at risk, or their parents: „In 2023 and 2024, 400 social workers of non-profit organizations and the department of socio-legal child protection will be trained in both regions,“ explains Vojtíšková, M.A., and adds: „The goal is that children at risk do not remain as invisible victims of violence without timely and effective help.“

Contact person

Mgr. Martina Vojtíšková

vedouci.ic@spirala- ul.cz

Tel.: 604 170 384

 

Project POSPOLU (TOGETHER): HELP for children – COLLABORATION of experts

The joint project was launched in January 2023 by the non-profit organization Spirála, Ústecký kraj, z.s., Silesian Diakonie z.s. and the White Circle of Safety in the Moravian-Silesian Region. 

The project aims to improve the help and intervention of the affected entities towards children as withnesses of violence between parents, as well as more effective solutions to individual cases using existing legislation aimed at protection against domestic violence.

Activities aimed at regional social service providers:

  • Education of the professional public, which includes the accredited course „How to conduct an interview with a child at risk“.
  • Preparation and distribution of manuals and methodologies that will expand the professional competence and skills of social workers.
  • Brochure for teenagers 16 + „How to protect yourself and siblings from aggression in the family“.
  •  Manual for parents „How to handle a difficult divorce situation“, distributed to divorcing couples through OSPOD.
  •  Evaluation of the current practice of guardianship proceedings and the position of the parent as a victim of violence in the context of a dispute between parents.

Spirála, Ústí Region, z. s.

Spirála offers assistance to individuals and families in crisis and victims of domestic violence. It operates not only in Ústí nad Labem, but also has contact or detached workplaces in Děčín, Litoměřice, Most, Chomutov, Louny, Rumburk. It offers clients a whole range of specialized services: Crisis intervention Centre, Helpline, Intervention Centre for persons at risk of domestic violence, Chances for all – Home without violence, Healthy family, Law on your side.

www.spirala-ul.cz

Silesian Diaconia, z.s.

It has been operating in the Moravian-Silesian region since 1990. The non-profit organization provides services in the social field. The target group is people with disabilities, seniors, homeless people and all those who have found themselves in various difficult life situations.

www.slezskadiakonie.cz

 

Bílý kruh bezpečí, z.s. (White Circle of Safety) – workplace Ostrava

It provides professional, free and discreet help to victims of crime and victims of domestic violence.

www.bkb.cz

 

Association of Intervention Centre Workers (hereinafter APIC)

Association of Intervention Centre Workers (hereinafter APIC) brings together 16 out of a total of 17 providers of intervention centre services in the Czech Republic. Intervention centres provide assistance to people at risk of domestic violence. Together with the Police of the Czech Republic and district Thecourts, they form guarantors of professional assistance to persons at risk of domestic violence in the Czech Republic.

www.domaci-nasili.cz

www.mlceniboli.cz